fbpx

Juridische kennisgeving

De beheerder van deze webpagina is:

CLASS RENT A CAR S.L., een bedrijf dat staat ingeschreven in het handelsregister van de provincie van de BALEAREN onder Volume 336, Boek 334, Folio 66, Blad IB15636, Inschrijving 1, houder van C.I.F. (BelastingnummerD) B-16588261, en met een geregistreerd kantoor in de Avda. Cala Llonga 131, Edif. Ibiza, Local 1,07849, Santa Eulalia del Rio (BALEAREN)

CONCEPT VAN GEBRUIKER

De hoedanigheid van Gebruiker die wordt toegedeeld door het gebruik van deze Website impliceert volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van elk van de bepalingen die deel uitmaken van deze Wettelijke kennisgeving gepubliceerd door CLASS RENT A CAR S.L. ten tijde van het bezoeken van de website door de Gebruiker. Bijgevolg moet de Gebruiker deze Wettelijke kennisgeving elke keer dat de Website wordt gebruikt zorgvuldig doorlezen, aangezien er wijzigingen kunnen worden doorgevoerd.

INFORMATIE OVER DE LINKS

CLASS RENT A CAR S.L. is niet aansprakelijk voor externe websites waar toegang tot kan worden verkregen via links of enige content die beschikbaar wordt gemaakt door derden.
Het gebruik van links of toegang tot externe websites wordt uitgevoerd op eigen risico van de gebruiker, en CLASS RENT A CAR S.L. raadt informatie die wordt verkregen door middel van een link die niet toebehoort aan CLASS RENT A CAR S.L. niet aan en garandeert deze informatie ook niet, en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele verliezen, klachten of schade die afgeleid kunnen worden van het gebruik of onjuiste gebruik van een link of de informatie die deze link bevat, inclusief andere links of websites, onderbrekingen of toegang tot de dienst of pogingen om een link te gebruiken of onjuist te gebruiken, zowel bij het verbinden met de website van CLASS RENT A CAR S.L. als bij het toegang verkrijgen tot informatie die toebehoort aan andere websites van de website van CLASS RENT A CAR S.L.

VRIJSTELLING EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De informatie en diensten die door de websites zijn opgenomen of beschikbaar zijn gemaakt kunnen onjuiste informatie of typografische fouten bevatten. Er worden op periodieke wijze wijzigingen in de opgenomen informatie geïncorporeerd. CLASS RENT A CAR S.L. kan te allen tijde verbeteringen en/of wijzigingen aan de diensten of content toevoegen.
CLASS RENT A CAR S.L. verklaart dat de informatie en de materialen die zijn opgenomen in de klantenomgeving van de website van bronnen komen die als betrouwbaar worden beschouwd, maar hoewel er gepaste maatregelen zijn genomen om te verzekeren dat de informatie correct is, kan CLASS RENT A CAR S.L. niet garanderen dat deze informatie exact en bijgewerkt is.
Houd er bovendien rekening mee dat de content van deze website twee doelen dient, waarvan er één is om u te informeren over de kwaliteit, situatie, diensten en toeslagen, en de andere de verkoop van producten.

INFORMATIE OVER VRIJSTELLING VAN ALLE AANSPRAKELIJKHEID VOORTKOMENDE UIT TECHNISCHE GEBREKEN EN GEBREKEN IN DE CONTENT.

Ongeacht de oorzaak zal CLASS RENT A CAR S.L. niet aansprakelijk worden gehouden in het geval van onderbrekingen of storingen van de diensten of content die op het Internet worden aangeboden. Op dezelfde wijze zal CLASS RENT A CAR S.L. niet aansprakelijk worden gehouden voor netwerkstoringen of zakelijke verliezen ten gevolge van de eerder genoemde storingen, tijdelijke onderbrekingen van de elektrische stroom of enige andere indirecte schade die kan zijn veroorzaakt bij de Gebruikers om redenen die niet te wijten zijn aan CLASS RENT A CAR S.L.

Ondanks het feit dat er alles aan wordt gedaan om dit soort incidenten te voorkomen, verklaart of garandeert CLASS RENT A CAR S.L. niet dat de diensten of content ononderbroken of vrij van fouten zijn, dat deze fouten zijn gecorrigeerd of dat de dienst of server die ze verstrekt vrij van virussen of andere schadelijke componenten is. Het controleren van de informatie die is verkregen uit andere bronnen wordt daarom aangeraden in het geval dat de Gebruiker bepaalde beslissingen neemt of acties onderneemt op basis van de informatie die is opgenomen in deze websites.

INDUSTRIEEL EN INTELLECTUEEL EIGENDOM

Op grond van het intellectueel eigendomsrecht vormt de content die door CLASS RENT A CAR S.L. wordt verstrekt en de content die wordt geüpload naar het netwerk door middel van de webpagina’s werken, en in die hoedanigheid zijn deze beschermd door de toepasselijke wetten en internationale verdragen.

Enige vorm van reproductie, distributie, openbare communicatie, transformatie, onthulling en in algemene termen elke andere handeling van openbaar gebruik, zowel van toepassing op de Webpagina’s en hun content als informatie zonder expliciete, vooraf gegeven schriftelijke toestemming van CLASS RENT A CAR S.L. is daarom verboden.

Derhalve is alle content die wordt weergegeven op de verschillende websites, en vooral de ontwerpen, tekst, grafisch werk, logo’s, pictogrammen, knoppen, software, commerciële namen, merken, industriële blauwdrukken of enige andere symbolen die industrieel en commercieel gebruikt kunnen worden onderhevig aan intellectuele en industriële eigendomsrechten die toebehoren aan CLASS RENT A CAR S.L. of derden die deze bezitten of het gebruik daarvan hebben gemachtigd op de andere websites.

De content, afbeeldingen, vormen, meningen, indexen en enige andere vormelijke uitdrukkingen die deel uitmaken van de Webpagina’s, inclusief de software die nodig is voor het opereren en bekijken hiervan, vormen ook werken binnen de definitie van Auteursrechten, en zijn in die hoedanigheid beschermd door alle toepasselijke nationale wetgeving en internationale verdragen met betrekking tot intellectueel eigendom. Het niet naleven van het voorgaande impliceert het begaan van serieuze ongeoorloofde handelingen en is onderhevig aan civiele en strafrechtelijke sancties.

Enige handeling waarbij de Gebruikers van de diensten of content zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CLASS RENT A CAR S.L. welke content, afbeeldingen, vormen, indexen en enige andere vormelijke uitdrukkingen dan ook die deel uitmaken van de Webpagina’s exploiteren of commercieel gebruiken, direct of indirect en volledig of gedeeltelijk, is bij dezen uitdrukkelijk verboden.

Vooral, maar niet beperkt tot, het reproduceren, verspreiden, tentoonstellen, verzenden, doorgeven of openbaar maken in welke vorm dan ook, evenals het opslaan, op fysieke of elektronische wijze, digitaliseren of beschikbaar maken van databases die niet toebehoren aan cessionarissen van CLASS RENT A CAR S.L., en het vertalen, bewerken, arrangeren of op andere wijze verspreiden van de genoemde meningen, afbeeldingen, indexen en enige andere vormelijke uitdrukkingen die beschikbaar zijn voor de Gebruiker via de diensten of content is bij dezen verboden, en de genoemde handelingen zijn onderhevig aan de vigerende wetgeving met betrekking tot de bescherming van intellectueel, industrieel of imago-eigendom.

CLASS RENT A CAR S.L. mag de toegang tot de Webpagina’s en de producten en/of diensten die daarop worden aangeboden beperken, evenals de daaruit resulterende publicatie van meningen, observaties, afbeeldingen of commentaren die de Gebruiker per e-mail kan versturen.

Mocht CLASS RENT A CAR S.L. het bovendien nodig achten, zonder afbreuk te doen aan de exclusieve verantwoordelijkheid van de Gebruiker, kunnen er de nodige filters worden toegepast om te voorkomen dat er content of meningen die beschouwd kunnen worden als racistisch, xenofobisch, discriminerend, pornografisch, lasterlijk of die op andere wijze geweld kunnen aanmoedigen of de verspreiding van duidelijk illegale of schadelijke content die via de Webpagina’s worden gepubliceerd op het internet komen te staan.

Tenzij anders aangegeven in duidelijke, onmiskenbare bewoordingen, in gevallen waarin dit mogelijk zou kunnen zijn door de aard van de diensten of content, autoriseren Gebruikers die observaties, meningen of commentaren per e-mail naar de afdeling voor suggesties van de Webpagina’s van CLASS RENT A CAR S.L. opsturen CLASS RENT A CAR S.L. om deze observaties, meningen of commentaren te reproduceren, verspreiden, tentoonstellen, verzenden, doorgeven en onthullen in elk formaat binnen de wettelijke termijn voor copyrightbescherming, evenals om deze op te slaan in fysieke of digitale formaten, om ze beschikbaar te stellen voor databases die toebehoren aan CLASS RENT A CAR S.L. en om deze te vertalen, bewerken, arrangeren of op een andere manier te wijzigen.

Op dezelfde manier wordt aangenomen dat deze autorisatie kosteloos kan worden uitgevoerd, eenvoudigweg door deze observaties, meningen op commentaren via e-mail te verzenden, en Gebruikers doen hierbij afstand van enig recht op vergoeding van CLASS RENT A CAR S.L.

Conform de bepalingen in de voorgaande paragraaf, is CLASS RENT A CAR S.L. ook geautoriseerd om de genoemde observaties, meningen of commentaren te wijzigen of bewerken om ze aan te passen aan de redactionele formaatbehoeften van de Webpagina’s, zonder dat dit wordt beschouwd als inbreuk op de morele copryright-rechten die de Gebruikers zouden kunnen hebben.

Het gebruik van enige technische, digitale of technologische hulpmiddelen waardoor een derde partij zou kunnen profiteren, direct of indirect, en met of zonder winstoogmerk, van de content, vormen, indexen en enige andere vormelijke uitdrukkingen die deel uitmaken van de Webpagina’s, inclusief het harde werk dat wordt uitgevoerd door CLASS RENT A CAR S.L. voor het correcte functioneren daarvan, is bij dezen verboden. In het bijzonder het gebruik van links, hyperlinks, framing of iets vergelijkbaars dat naar de Webpagina’s van CLASS RENT A CAR S.L. kan verwijzen is bij dezen verboden zonder voorafgaande expliciete toestemming van CLASS RENT A CAR S.L. Een schending van wat in deze sectie is uiteengezet zal worden beschouwd als een inbreuk op het legitieme intellectueel eigendom van de Webpagina’s van CLASS RENT A CAR S.L. en alle content die deze pagina’s bevatten.

CLASS RENT A CAR S.L. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige consequenties van eerder genoemd gedrag en houdingen, en zal tevens niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige content, diensten, producten, etc. die toebehoren aan derden waar Gebruikers rechtstreeks toegang tot kunnen krijgen via banners, links, hyperlinks, framing of vergelijkbare links van de websites van CLASS RENT A CAR S.L.